khoa học nguyên tử

  • Đồng hồ Tận thế nhích thêm một phút Đồng hồ Tận thế nhích thêm một phút
    Biến đổi khí hậu và thất bại của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí nguyên tử là hai lý do khiến đồng hồ Ngày tận thế được vặn nhanh hơn một phút tới gần nửa đêm.
  • Người Nga đã tạo ra được một nguyên tố hiếm Người Nga đã tạo ra được một nguyên tố hiếm
    Các nhà vật lý thuộc Viện khoa học nguyên tử tại vùng Dubne, ngoại thành Moscow đã tiến hành thí nghiệm hóa hợp nguyên tố 118 trong bảng tuần hoàn Mendeleev một cách thành công. Lần đầu tiên nguyên tố này được hóa hợp thành công là năm 2002.
  • Lời tiên tri đáng sợ của Vanga năm 2016 là có cơ sở Lời tiên tri đáng sợ của Vanga năm 2016 là có cơ sở
    Nhà tiên tri Vanga đã từng có những lời tiên tri đoán trước về nhiều sự kiện quan trọng và đáng sợ đã và sẽ xảy ra trên thế giới, có những tiên đoán đã thành 70% hiện thực.