khoa học nguyên tử

  • Đồng hồ Tận thế nhích thêm một phút Đồng hồ Tận thế nhích thêm một phút
    Biến đổi khí hậu và thất bại của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí nguyên tử là hai lý do khiến đồng hồ Ngày tận thế được vặn nhanh hơn một phút tới gần nửa đêm.