kiểm soát suy nghĩ

  • Có thể kiểm soát suy nghĩ của con người? Có thể kiểm soát suy nghĩ của con người?
    Câu trả lời là ở một góc độ nào đó thì điều này là "có thể". Nhưng trước tiên, chúng ta cần một công cụ và cần hiểu cách sử dụng công cụ này để đọc và nhập thông tin vào bộ não một cách hoàn chỉnh.