kiểu tóc

  • Đoán tướng nhà lãnh đạo Đoán tướng nhà lãnh đạo
    Nhiều người cho rằng nhà lãnh đạo phải có tướng tá, hình dáng bên ngoài khác người thường, theo kiểu được sinh ra để đứng mũi chịu sào.