lúa biến đổi gene

  • Sản xuất protein máu từ lúa biến đổi gene Sản xuất protein máu từ lúa biến đổi gene
    Trong một nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu mô tả các hạt gạo có thể sản xuất số lượng lớn một protein máu gọi là albumin huyết thanh, hoặc HSA1.