lợn chết

  • 3.000 lợn chết trôi sông ở Thượng Hải 3.000 lợn chết trôi sông ở Thượng Hải
    Giới chức Trung Quốc nhận được điện thoại của người dân về những xác lợn trôi trên đoạn sông Hoàng Phố thuộc địa phận huyện Tùng Giang, thành phố Thượng Hải từ ngày 7/3.