lợn chết do dịch bệnh

  • Quy trình xử lý lợn chết do dịch bệnh Quy trình xử lý lợn chết do dịch bệnh
    Khi thấy lợn bị chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh người chăn nuôi có trách nhiệm thông báo cho cán bộ thú y xã hoặc thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã để cán bộ thú y huyện tới lấy mẫu xét nghiệm.