leon Lederman

  • Đừng gọi nó là hạt của Chúa Đừng gọi nó là hạt của Chúa
    Giáo sư Peter Higgs, người đầu tiên công bố giả thuyết về sự tồn tại của hạt Higgs, muốn mọi người ngừng gọi nó là "hạt của Chúa" vì ông là người vô thần.