ly di

  • Lí do Lí do
    Hai vợ chồng nọ đưa nhau ra tòa ly dị. Quan tòa hỏi: - Anh chị hãy cho biết lý do xin ly dị.