mạng máy tính

  • Các mô hình mạng máy tính Các mô hình mạng máy tính
    Một máy tính trên mạng có thể thuộc một trong ba loại như sau:Máy trạm (Client): Không cung cấp tài nguyên mà chỉ sử dụng tài nguyên từ mạng.Máy chủ (Server): Cung cấp tài nguyên và các dịch vụ
  • Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào? Liên Xô từng suýt phát minh ra mạng Internet như thế nào?
    Ngay từ những năm 50 của thế kỷ trước, Liên Xô đã trở thành quốc gia đầu tiên đề xuất nên các khái niệm về một mạng máy tính kết nối trên quy mô cả nước, thế nhưng các trở ngại về bộ máy hành chính...