mạng máy tính

  • Các mô hình mạng máy tính Các mô hình mạng máy tính
    Một máy tính trên mạng có thể thuộc một trong ba loại như sau:Máy trạm (Client): Không cung cấp tài nguyên mà chỉ sử dụng tài nguyên từ mạng.Máy chủ (Server): Cung cấp tài nguyên và các dịch vụ
  • Tế bào thần kinh của ruồi giấm ứng dụng trong mạng máy tính Tế bào thần kinh của ruồi giấm ứng dụng trong mạng máy tính
    Các tế bào thần kinh của ruồi giấm đã thành công trong việc thiết lập một hệ thống phát triển sinh học, hoạt động một cách logic, và cho thấy rằng hệ thống phát triển sinh học này,...