mạt bụi

  • Phát hiện sinh vật "tiến hóa ngược" Phát hiện sinh vật "tiến hóa ngược"
    Khi nhắc tới tiến hóa, người ta vẫn luôn tin rằng đây là quá trình bạn không thể đi giật lùi. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới phát hiện tiến hóa không phải luôn luôn là quá trình tiến về phía trước, theo một hướng.