mỏ São Domingos

  • Tổng quan về sao Mộc Tổng quan về sao Mộc
    Sao Mộc hay Mộc tinh là hành tinh thứ năm tính từ Mặt Trời và là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời.