núi lửa hình khiên Kilauea

  • Những vùng "hành tinh khác" trên Trái Đất Những vùng "hành tinh khác" trên Trái Đất
    Điều kiện tự nhiên và cảnh quan ở một số khu vực trên Trái Đất, với đặc điểm tương tự sao Hỏa hay sao Kim, có thể cung cấp thông tin nghiên cứu về sự sống trên hành tinh khác.