nhà vật lý Stephen Hawking

  • Cuộc sống sau cái chết là chuyện cổ tích Cuộc sống sau cái chết là chuyện cổ tích
    Nhà vật lý Stephen Hawking nổi tiếng gần đây đã giải thích niềm tin của ông rằng không có Chúa và con người do đó nên tìm cách sống có giá trị nhất mà họ có thể khi ở trên Trái đất.