nhện màu trắng

  • Video: "Bông hoa trắng" khát máu Video: "Bông hoa trắng" khát máu
    Nhờ thân hình màu trắng, con nhện dường như tàng hình khi nó ẩn thân trong bông hoa cùng màu. Nó kiên nhẫn chờ đợi khi những con bướm bay qua. Cuối cùng một con bướm đã đậu trên bông hoa mà nó ẩn náu.