phân tử nước

  • Phát hiện trạng thái thứ 4 của nước Phát hiện trạng thái thứ 4 của nước
    Ngoài ba trạng thái đã biết là rắn, lỏng, khí, nước còn tồn tại ở trạng thái thứ 4 kỳ lạ mang tên "đường hầm" khi đặt dưới áp lực cực cao trong không gian nhỏ.
  • Phát hiện ra một trạng thái mới của nước Phát hiện ra một trạng thái mới của nước
    Niềm tin cho rằng nước chỉ có 3 dạng rắn, lỏng, khí đã không còn phù hợp khi các nhà khoa học tìm ra nước đun nóng đến giữa 40 và 60 độ C bắt đầu chuyển đổi giữa hai trạng thái lỏng khác nhau.