phầm mềm nhận dạng hành động của người

  • Phần mềm dự đoán người sắp phạm tội Phần mềm dự đoán người sắp phạm tội
    Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu một phần mềm có khả năng nhận dạng hành động của người trên hệ thống camera giám sát và dùng các thuật toán để dự đoán những đối tượng sắp phạm luật.