rửa cốc sau khi sử dụng

  • Các cách đơn giản tránh ngộ độc thực phẩm Các cách đơn giản tránh ngộ độc thực phẩm
    Bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, duy trì và phát triển nòi giống, tăng cường sức lao động, học tập, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa xã hội và thể hiện nếp sống văn minh.