sét nhìn từ không gian

  • Video: Tia sét nhìn từ không gian Video: Tia sét nhìn từ không gian
    Để chụp được những bức hình về sét đánh, NASA phải sử dụng một công cụ có tên Firestation trên trạm ISS với chức năng chính là chuyên săn những tia sét trên Trái đất.