sông nhiễm kháng sinh

  • Các con sông đang nhiễm đầy kháng sinh Các con sông đang nhiễm đầy kháng sinh
    Nghiên cứu cấp độ toàn cầu phát hiện tồn dư kháng sinh trong 2/3 mẫu nước tại 72 quốc gia. Điều này có nghĩa là hàng trăm con sông khắp thế giới có nồng độ kháng sinh rất cao.