Thành phố huyền thoại

  • "Tìm thấy thành phố huyền thoại Atlantis" "Tìm thấy thành phố huyền thoại Atlantis"
    Một nhóm các nhà nghiên cứu do Mỹ đứng đầu có thể cuối cùng đã xác định được vị trí thành phố đã mất Atlantis - thành phố huyền thoại được tin là bị chôn vùi bởi một trận sóng thần hàng nghìn năm trước ở niềm nam Tây Ban Nha.