thị trấn lịch sử

  • Thị trấn lịch sử Vigan Thị trấn lịch sử Vigan
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Thị trấn lịch sử Vigan của Phillipines là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.