thuốc diệt chuột

  • Nơi duy nhất trên thế giới "quét sạch" loài chuột Nơi duy nhất trên thế giới "quét sạch" loài chuột
    Trừ châu Nam Cực vốn quá lạnh không thể cho chuột sinh sôi, gần như tất cả những khu vực còn lại trên thế giới đều bị chuột ‘chiếm đóng’. Duy chỉ có một nơi đã thành công trong việc đẩy lùi sự 'xâm lăng' của chuột.