tiến trình tấn công cơ thể người của virus covid-19