trưởng thành

  • Chiều dài của Vạn Lý Trường Thành tăng hai lần Chiều dài của Vạn Lý Trường Thành tăng hai lần
    Vạn Lý Trường Thành thực chất dài hơn hai lần so với số liệu công bố trước đây, một nhóm khảo sát đã phát hiện thêm nhiều đoạn nằm trong hệ thống kết cấu phức tạp của công trình này. Telegraph cho hay trái với suy ng