vườn quốc gia ba bể

  • Hồ tự nhiên nào lớn nhất Việt Nam? Hồ tự nhiên nào lớn nhất Việt Nam?
    Hồ là những lòng chảo hoặc vùng trũng của bề mặt đất có chứa nước, ở Việt Nam Các hồ đầm tự nhiên được hình thành do vỡ đê, điểm sót lại của những con sông, do núi lửa phu trào hay do động đất...