vệ tinh khoa học

  • Bí ẩn trường địa từ Bí ẩn trường địa từ
    Châu Âu đã triển khai sứ mệnh mới nhằm khám phá bí ẩn về từ trường trái đất, và tìm hiểu tại sao lớp lá chắn bảo vệ địa cầu dường như đang yếu dần đi.