vệ tinh radar

  • Việt Nam sắp chế tạo vệ tinh radar Việt Nam sắp chế tạo vệ tinh radar
    Vệ tinh LOTUSat-1 và LOTUSat-2 là hợp phần quan trọng trong dự án Trung tâm Vệ tinh quốc gia-dự án khoa học và công nghệ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, với số tiền đầu tư là 600 triệu USD.