vi khuẩn trong mỏ đồng

  • Phát hiện đột phá về vi khuẩn tạo đồng Phát hiện đột phá về vi khuẩn tạo đồng
    Khai thác đồng là ngành kinh doanh khổng lồ trên khắp thế giới. Nhưng kim loại thô khai thác từ mỏ chưa thể sử dụng ngay trong thương mại mà phải trải qua một quá trình tổng hợp độc hại.