xác chim giẻ cùi

  • Chim cũng làm đám ma Chim cũng làm đám ma
    Teresa Iglesias, một nhà khoa học của Đại học California tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp đặt nhiều vật - như đồ chơi bằng gỗ, xác chim giẻ cùi, hình nộm của cú - ở các sân trong khu vực dân cư và quan sát phản ứng của chim giẻ cùi đối với chúng, BBC đưa tin.