đường ống nhựa

  • Phép dưỡng sinh 4 mùa của Hải Thượng Lãn Ông Phép dưỡng sinh 4 mùa của Hải Thượng Lãn Ông
    Ở nước ta, từ thế kỷ thứ 18, Hải Thượng Lãn Ông đã xây dựng phép dưỡng sinh có nội dung phong phú và các yêu cầu tổng hợp về nếp sống vệ sinh văn hóa lành mạnh, trong đó, yếu tố nuôi dưỡng tinh thần và thể xác là hàng đầu.
  • Hồ nhựa đường - Xưởng nhựa đường thiên nhiên Hồ nhựa đường - Xưởng nhựa đường thiên nhiên
    Trên đảo Trinidad trong biển Caribê có một cái hồ đặc biệt. Trong hồ không có nhiều nước, nhưng lại tích đọng rất nhiều nhựa đường. Do đó, gọi là hồ nhựa đường. Diện tích mặt hồ chỉ 0,44km2, nhưng sâu 90m. Lượng nhựa đườn