Đời sống

  • Thuốc chữa dứt HIV sắp ra đời? Thuốc chữa dứt HIV sắp ra đời?
    Một loại thuốc chữa khỏi hoàn toàn bệnh HIV đã vượt qua thử nghiệm giai đoạn 1 và đem lại cho nhóm khoa học gia Mỹ khoản tài trợ 20 triệu USD.