con người

  • Con người hiện đại vẫn đang tiến hóa Con người hiện đại vẫn đang tiến hóa
    Gần đây, một số nhà nghiên cứu đã phát hiện những bằng chứng hiển hiện trong gene của con người, chứng minh rằng khả năng sinh sản và chức năng tim của chúng ta vẫn đang thay đổi theo thời gian.