gene li dị

  • Dịch bệnh Listeriosis là gì? Dịch bệnh Listeriosis là gì?
    Nhiều người đã từng nhiễm listeria nhưng vẫn không để tâm đến tình trạng này. Vì là khi mắc bệnh, các triệu chứng được gây ra thường nhẹ và hoàn toàn có thể bị nhầm với các bệnh khác.