không gian đa chiều và thời gian

  • Không-thời gian là gì? Không-thời gian là gì?
    Mọi người thường coi không gian là thứ hiển nhiên. Nó trống không, là bối cảnh cho mọi thứ khác. Thời gian, tương tự như vậy, đơn giản là những tiếng tích tắc không ngừng.
  • Thời gian trôi nhanh hay chậm tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn nói Thời gian trôi nhanh hay chậm tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn nói
    Một nghiên cứu mới đã tiết lộ: ngôn ngữ bạn nói có thể thay đổi nhận thức của bạn về thời gian. Điều này có nguyên do từ những từ ngữ chỉ về thời gian trong tiếng mẹ đẻ của bạn.