đảo Wrangel

  • Giả thuyết mới về sự tuyệt chủng của voi ma mút Giả thuyết mới về sự tuyệt chủng của voi ma mút
    Nghiên cứu mới nhất cho thấy quần thể voi ma mút lông dài cuối cùng bị tuyệt chủng không phải vì quan hệ đồng huyết hay thiếu đa dạng di truyền. Một báo cáo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Molecular Ecology số mới nhất cho thấy hoạt động con người hoặc các yếu tố môi trường có thể là nguyên nhân gây ra sự diệt vong của lo&ag