điện thoại android

  • Cách giấu số và ẩn ID người gọi trên iPhone và Android Cách giấu số và ẩn ID người gọi trên iPhone và Android
    Dưới đây là những cách giấu số điện thoại trên thiết bị iPhone hoặc Android. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nhiều người ngày nay tự động từ chối nhận cuộc gọi từ số lạ, vì thế, họ có thể không trả lời cuộc gọi của bạn.