ếch Hula Painted

  • Những loài có nguy cơ tuyệt chủng năm 2012 Những loài có nguy cơ tuyệt chủng năm 2012
    Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) mới công bố 6 loài động vật rơi vào tình trạng cực kỳ nguy cấp, tại Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững 2012 ở Rio de Janeiro, Brazil.