Aquitanian pike

  • Phát hiện một loài cá mới ở Pháp Phát hiện một loài cá mới ở Pháp
    Các nhà ngư học dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Philippe Keith từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên Paris đã mô tả một loài cá mới vừa được phát hiện trong hệ thống thoát nước Adour, của Pháp.