Bauhaus là gì

  • Lịch sử phong trào tiên phong Bauhaus Lịch sử phong trào tiên phong Bauhaus
    Phong trào Bauhaus nổi lên khi những anh em nghệ sĩ và kiến trúc sư bắt đầu công cuộc khôi phục lại một châu Âu bị chiến tranh tàn phá và dần trở thành một phong cách thiết kế.