Hình dáng của lông mi

  • Tại sao chúng ta lại có lông mi? Tại sao chúng ta lại có lông mi?
    Chúng ta cũng như nhiều loài động vật có vú và chim đều có lông mi tiến hóa kéo dài ra ngoài hốc mắt (động vật máu lạnh không có lông mi).