Jane Austen

  • Những đề thi khó nhất thế giới Những đề thi khó nhất thế giới
    Mua một chiếc túi 10.000 bảng có thiếu đạo đức, con người là gì, tại sao tiểu thuyết của Jane Austen vẫn ngày càng nổi tiếng...là những đề thi đặc biệt của Trường All Souls College, thuộc ĐH Oxford.
  • Sự kỳ lạ của đá thạch anh Sự kỳ lạ của đá thạch anh
    Các nhà trường sinh học cho rằng thạch anh là một thứ đá trực cảm và cực nhạy, có khả năng làm cho con người giao tiếp với vũ trụ, với thế giới siêu nhiên. Những viên đá thạch anh tuyệt đẹp cho phép nhìn thấy cái vô hình, biết được cái chưa biết, thực hi