Kính phát hiện tội phạm

  • Công nghệ phá án tương lai Công nghệ phá án tương lai
    Máy tính phát hiện hành vi phạm tội trước khi chúng xảy ra và máy quay “cảm” được tâm lý tội phạm là những công nghệ nhiều hứa hẹn.