Nick Stamatakos

  • Năm 2015 sẽ dài hơn năm ngoái Năm 2015 sẽ dài hơn năm ngoái
    Các chuyên gia về thời gian tuyên bố hệ thống đồng hồ nguyên tử trên toàn thế giới sẽ tự động bổ sung một giây vào ngày 30/6/2015 do tốc độ quay của trái đất giảm.