Wu Weiren

  • Những nhà khoa học nữ bị lãng quên Những nhà khoa học nữ bị lãng quên
    Vera Rubin, Cecilia Payne hay Chien Shiung Wu là những nhà khoa học nữ có nhiều đóng góp cho khoa học Mỹ nhưng đều không được nhắc đến vì phân biệt giới tính hoặc bị ăn cắp phát minh.