bão sandy

  • Top 10 câu chuyện khoa học của năm 2012 Top 10 câu chuyện khoa học của năm 2012
    Siêu bão, sao Hỏa, hạt của Chúa... Lĩnh vực khoa học thế giới 12 tháng qua được Tạp chí Time điểm lại qua những sự kiện, câu chuyện và phát hiện đáng nhớ nhất.