công viên Quốc Gia Death Valley

  • Video: Ấn tượng bầu trời đêm Video: Ấn tượng bầu trời đêm
    Đoạn video được thực hiện bởi Sunchaser Pictures vào tháng 12 năm 2012, tại công viên Quốc Gia Death Valley. Nhóm thực hiện với mục đích nghiên cứu các UFO (vật thể bay không xác định).
  • Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?
    Một quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế (một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn) phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau.