cướp biển

  • 14 điều bất ngờ về cướp biển 14 điều bất ngờ về cướp biển
    Dù là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, cướp biển rất tôn sùng dân chủ. Chúng cũng là những kẻ tiên phong trong việc áp dụng chế độ bảo hiểm lao động.