chỉ số eq là gì

  • Làm sao biết bạn có EQ thấp? Làm sao biết bạn có EQ thấp?
    Dù hiểu rõ tầm quan trọng của EQ nhưng bản chất vô hình của nó khiến rất khó biết được chúng ta sở hữu chúng nhiều hay ít và làm sao có thể cải thiện nếu chúng ta thiếu trí tuệ cảm xúc.