con người thở dưới nước

  • Mặt nạ giúp con người thở dưới nước Mặt nạ giúp con người thở dưới nước
    Thợ lặn trong tương lai chỉ cần một chiếc mặt nạ mỏng để thở dưới nước, không cần dùng đến bình oxy, nhờ một vật liệu mới có khả năng hấp thụ và lưu trữ một lượng lớn khí oxy.
  • Công nghệ cho phép con người thở dưới nước Công nghệ cho phép con người thở dưới nước
    Con người và các sinh vật thở bằng không khí khác thường bị chết đuối khi có quá nhiều nước trong phổi, nhưng các nhà khoa học Nga chứng minh một con chó có thể sống sót dưới nước.