hôn nhân đồng tính

  • 10 "tiên đoán" mới cho nhân loại 10 "tiên đoán" mới cho nhân loại
    Dưới đây là một số dự đoán nổi bật nhất của độc giả BBC kèm theo đánh giá của nhà tương lai học Ian Pearson về tỷ lệ được hiện thực hoá của những dự đoán đó.